De conformitat amb el que disposa el Reglament General (UE) Sobre Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa l’usuari, (d’ara endavant l’“Usuari”) presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè els dades personals que proporcionis a través de la pàgina web https://www.medianostrum.com (d’ara endavant LLOC WEB) o aquelles altres que poguessin comunicar durant el desenvolupament d’una relació contractual amb l’empresa, siguin tractades per BLISPILOS SL.

Identificació del responsable del tractament de les teves dades

 • Denominació social: BLISPILOS, S.L.
 • NIF: B-16797714
 • Correu electrònic: info@medianostrum.com

Finalitat del tractament de les dades

En compliment amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, medianostrum.com, informa a l’Usuari que únicament tractarà les seves dades personals en la mesura que siguin adequades, pertinents i limitades a allò estrictament necessari per als fins per als que són recollits. En aquest sentit, l’Usuari podrà facilitar lliurement les seves dades personals a medianostrum.com a través dels diferents procediments establerts per fer-ho, que els tractarà per a les finalitats següents:

 • La defensa dels interessos de l’usuari i la gestió de l’encàrrec professional que constitueix l’objecte de les condicions generals de què forma part integrant aquest document. Per fer ús dels serveis professionals de medianostrum.com cal que disposis de compte de client i t’identifiquis de la manera oportuna. Per a aquesta finalitat medianostrum.com podrà tractar dades identificatives, dades de contacte, dades econòmiques i bancàries, dades relatives a la seva situació financera, dades acadèmiques, vida laboral, dades salarials i dades de salut. Les dades de l’Usuari seran conservades a aquest efecte durant tot el temps en què la relació contractual estigui vigent i, encara després, durant tot el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les potencials responsabilitats derivades del contracte, als efectes de la formulació, exercici o defensa d’eventuals reclamacions.
 • L’atenció de sol·licituds d’informació, queixes i suggeriments a través dels mitjans de què disposa medianostrum.com. Per a aquesta finalitat, medianostrum.com podrà tractar dades identificatives i de contacte.
 • L´enviament d´informació comercial relativa a medianostrum.com i els seus serveis. Per a aquesta finalitat, medianostrum.com podrà tractar dades identificatives i de contacte.
 • Per fer enquestes de satisfacció.
 • La gestió de la subscripció al bloc de medianostrum.com, mantenint informat l’usuari sobre les novetats i actualitzacions. Per a aquesta finalitat, medianostrum.com podrà tractar dades identificatives i de contacte.
Legitimació

La base de legitimació per al tractament de les dades per part de medianostrum.com podrà consistir a:

 • L’existència d’una relació contractual amb medianostrum.com, que tractarà les dades personals de l’Usuari per a l’execució de l’encàrrec professional.
 • El compliment d‟una obligació legal aplicable a medianostrum.com
 • El consentiment prestat de manera lliure, específica, informada i inequívoca per l’usuari. Podrà retirar el consentiment en qualsevol moment, a través dels mitjans de què disposa medianostrum.com.

L’usuari garanteix que les dades personals aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, ja que serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Així mateix, als efectes de garantir el deure de qualitat i l’actualització de les dades, l’usuari haurà de comunicar a medianostrum.com qualsevol modificació que pogués tenir lloc a les dades facilitades.

Comunicació de les dades

Les dades de l’usuari, amb caràcter general, no seran comunicades a tercers llevat que empleneu les vostres dades per a la contractació de serveis, i en este cas podran ser comunicades a:

 • Les administracions públiques en els casos previstos per la Llei.
 • Els jutjats i tribunals per gestionar-ne la reclamació.
 • Notaries, procuradors i registres, si és necessari, per dur a terme la prestació dels serveis contractats.
 • La contrapart a l’exercici del dret de defensa.
 • Tercers proveïdors de serveis. Aquests tercers seran considerats encarregats del tractament i ofereixen garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades per al compliment de la normativa vigent.

Temps de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es demanen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts a la normativa aplicable.

Exactitud y veracitat de les dades
 • Garanteix que és major de 18 anys i que les dades que facilita a medianostrum.com són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real. Aquest lloc web NO està adreçat a menors d’edat i en cas que BLISPILOS SL, sospités o tingués constància en qualsevol moment d’un registre o enviament de dades per un menor d’edat, procedirà a cancel·lar el registre i impedir-ne l’accés o la utilització dels productes, serveis o continguts corresponents per aquesta persona.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels qui faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les dades a medianostrum.com per als fins assenyalats.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a BLISPILOS SL o a tercers.
Ús de galetes

La pàgina medianostrum.com utilitza cookies al vostre lloc web. Les galetes permeten a una pàgina o lloc web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del vostre equip i facilitar al màxim la navegació de l’usuari. Podeu trobar més informació sobre les cookies consultant la nostra Política de cookies.

Drets dels usuaris sobre les seves dades personals
 • Dret d’accés: l’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si BLISPILOS SL tracta les seves dades personals que li concerneixin i, en aquest cas, a accedir-hi. Així mateix, tindreu dret a obtenir una còpia de les dades.
 • Dret de rectificació: l’usuari té dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin.
 • Dret de supressió: l’usuari té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades, entre altres motius, quan les dades ja no siguin adequades, necessàries o pertinents per als fins per als quals van ser facilitats.
 • Dret d’oposició: l’usuari té dret a oposar-se al tractament de les dades personals, per motius relatius a la seva situació particular. En aquest cas, BLISPILOS SL cessarà en el tractament de les dades esmentades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a la limitació del tractament: sota la premissa que concorrin determinades condicions, l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què BLISPILOS SL únicament podrà tractar-les, amb l’excepció de la seva conservació, per a l’exercici o defensa de reclamacions, per a la protecció de drets de tercers o per raons d’interès públic.
 • Dret a la portabilitat de les dades: l’usuari té dret a rebre o, si escau, que BLISPILOS SL faciliti a tercers les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, sempre que aquest tractament es base en el consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat a través de correu electrònic a info@medianostrum.com, aportant fotocòpia del DNI o document d’identitat. medianostrum.com es compromet a donar resposta a totes les sol·licituds dins del termini establert a la normativa vigent. Així mateix, l’Usuari podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la web www.aepd.es o mitjançant escrit dirigit a la Subdirecció General d’Inspecció de Dades de l’AEPD, carrer Jorge Juan, 6-28001-Madrid, quan considereu que medianostrum.com ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Links o enllaços externs

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web conté enllaços o hipervincles a altres llocs web. Com a usuari, has de ser conscient que medianostrum.com no s’ha responsable de les pràctiques de privadesa ni dels continguts d’aquestes altres webs. Recomanem als usuaris que siguin conscients que en utilitzar un d’aquests links està abandonant la nostra web i que llegeixi les polítiques de privadesa d’aquelles altres webs que demanin dades personals.

Mesures de seguretat

BLISPILOS SL us informa que teniu implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’RGPD. Així mateix, Medianostrum.com ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades. Igualment, tal com poden comprovar, la web disposa de certificat SSL per la qual cosa es garanteix la seguretat de les vostres dades.

Acceptació, consentiment i revocabilitat

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de BLISPILOS SL en la forma i per a les finalitats indicades a l’Avís legal. L’usuari com bé sap i us hem comunicat al llarg de les presents polítiques de privadesa, en qualsevol moment podreu revocar les vostres dades, sempre sense caràcter retroactiu.